Bu il görkəmli alim, Azərbaycan fızika məktəbinin banisi, Əməkdar elm xadimi, 10 ildən artıq Azərbaycan Elmlər Akademiyasına rəhbərlik etmiş akademik Həsən Abdullayevin 100 yaşı tamam olur.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkənin elmi potensialının artırılması və nailiyyətlərinin tanıdılmasında, o cümlədən yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında böyük xidmətləri olan  akademik Həsən Abdullayevin 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalaması alimin Vətəni və xalqı qarşısında böyük xidmətlərindən xəbər verir.

Həyatını elmə, təhsilə, maarifçiliyə həsr etmiş böyük alim, ziyalı və təcrübəli elm təşkilatçısı olan akademik H.Abdullayev Azərbaycan elm tarixinə adını böyük hərflərlə yazmış şəxsiyyətlərdəndir. Ölkəmizdə fizika elminin inkişafı, əsasən yarımkeçiricilər fızikası alimin adı ilə bağlıdır. Həsən Abdullayev respublikada yarımkeçiricilər fizikası və texnikasının bünövrəsini yaratmaqla bərabər, onun hərtərəfli inkişafının başlıca istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir. Alim uzun illər ərzində Elmlər Akademiyasının prezidenti kimi ölkədə elmin təşkili işinə dəyərli töhfələr vermiş, milli elmimizin beynəlxalq elm məkanına inteqrasiyasında mühüm rol oynamışdır.

Həsən Məmmədbağır oğlu Abdullayev 1918-ci il avqustun 20-də Naxçıvanın Culfa rayonunun Yaycı kəndində anadan olmuşdur. 1941-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirən H.Abdullayevin bütün sonrakı ömrü və fəaliyyəti Elmlər Akademiyası ilə bağlı olmuşdur. Burada o laborantlıqdan akademikliyə, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının rəhbəri vəzifəsinə qədər şərəfli yol keçmişdir.

1948-ci ildə fizika üzrə fəlsəfə doktoru, 1954-cü ildə fizika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini, 1957-ci ildə professor elmi adını almış Həsən müəllim 1955-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının (AEA) müxbir üzvü, 1967-ci ildə AMEA-nın həqiqi üzvü, 1970-ci ildə SSRİ EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 1944-cü ildən AEA Fizika İnstitutunda aspirant, elmi işçi, direktor müavini, 1957-ci ildən ömrünün axırınadək direktor olmuşdur.1968-1970-ci illərdə AEA fizika-riyaziyyat və texnika elmləri bölməsinin akademik-katibi, 1970-1983-cü illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifələrində çalışmışdır.

Həsən Abdullayev məhsuldar elmi fəaliyyəti ilə fərqlənən alimlərdən olmuşdur. Görkəmli alimin ömür yoluna, fəaliyyətinə, qazandığı nailiyyətlərə nəzər saldıqda, onun ölkədə fizika məktəbinin yaradılması, elmin inkişaf etdirilməsi, yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı kimi məsələləri qarşısına məqsəd qoyduğu, bacarıqlı elm təşkilatçısı olduğu göz önündə canlanır.

H.Abdullayev dünya elmində ilk olaraq selen yarımkeçiriciləri istiqamətini, onun əsasında öz elmi məktəbini və Azərbaycanda yarımkeçiricilər üzrə ilk elmi-tədqiqat müəssisəsi olaraq Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunu yaratmışdır. Keçmiş SSRİ ali məktəbləri arasında  ilk olaraq 1954-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində yanmkeçiricilər fızikası üzrə kafedra təşkil etmişdir.

Həsən Abdullayev yarımkeçiricilər fızikası və yarımkeçiricilər elektronikası, kondensə olunmuş mühit fızikası sahələrində böyük alim idi və bu gün də bir sıra fundamental istiqamətlərin inkişafı onun adı ilə bağlıdır. Alimin bir çox elmi nəticələri fızikanın yeni tətbiqi sahələrinin inkişafının başlanğıcını, yarımkeçirici çeviriciləri və digər elektron cihazların müasir istehsal texnologiyasının təməlini qoymuşdur.

1970-ci illərdə akademiyanın Fizika İnstitutunda Həsən Abdullayev və onun tələbələri tərəfindən yarımkeçiricilər sahəsində aparılan elmi tədqiqatlar nəticəsində respublikada elektron, radioquraşdırma sənaye kompleksinin yaranmasının əsası qoyulmuşdur. Hələ o illərdə Fizika İnstitutunun nəzdində elektronika sahəsində xüsusi konstruktor bölməsi yaranmışdır  və burada Azərbaycanın ilk stolüstü elektron saatları istehsal edilmişdir. Sonralar bu tədqiqatlar nəticəsində respublikada Radioquraşdırma İstehsalat Birliyi, Bakı şəhərində Elektron hesablama maşınları zavodu, “Ulduz” Elm İstehsalat Birliyi, “Nord” Elm İstehsalat Birliyi, Gəncədə “Billur” Elm İstehsalat Birliyi, “Azon”, “İskra” zavodları yaradılmışdır. H.Abdullayevin təşkilatçılığı, işgüzarlığı bu müəssisələrin elmi-texniki problemlərinin həllində, yüksəkixtisaslı kadrlarla təminatında böyük rol oynamışdır.

Alim savadlı, peşəkar kadrların yetişdirilməsi məsələlərinə hər zaman böyük qayğı ilə yanaşmışdır. Ölkədə mövcud intellektual potensialın inkişaf etdirilməsi, yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanması onun fəaliyyətində başlıca hədəflərdən idi. Həsən müəllimin fizika sahəsində çoxlu sayda mütəxəssislərin, alimlərin hazırlanmasında böyük xidmətləri olmuşdur. O, gənclərin gələcək taleyinə heç zaman biganə qalmamış, onların işlə təmin olunması və inkişafına böyük qayğı göstərmişdir. Həmin illərdə ölkə rəhbərliyinin, şəxsən Heydər Əliyevin böyük qayğısı nəticəsində respublikadan kənarda təhsil alan tələbələrin əksəriyyəti Həsən Abdullayev tərəfındən akademiyada işlə təmin olunmuş, onların əsl mütəxəssis kimi yetişməsinə şərait yaradılmışdır. Məşhur rus fiziki, akademik A.F.İoffe demişdir: “Azərbaycanda fızika elmi tarixində bir çox parlaq adlar vardır, lakin onun əsl inkişafı, əsasən, yarımkeçiricilər fızikası Həsən Abdullayevin adı ilə bağlıdır. 1959-cu ildə Fizika İnstitutunun direktoru olan Həsən Abdullayev faktiki olaraq institutu yenidən qurmağa başladı. O, çox gözəl anlayırdı ki, “Hər şeyi həll edən kadrlardır” düsturu elmdə xüsusilə aktualdır. O, inadla, bacarıqla Moskvada, Leninqradda kadrların hazırlanması üçün hər bir imkandan istifadə edirdi. Bu işdə onun böyük xidmətləri vardır. Məhz bu keyfıyyəti Həsən müəllimə nisbətən qısa müddət ərzində kadrlar hazırlamaq və onları yarımkeçiricilərin çox geniş spektrli tədqiqatlarına yönəltmək, tanınmış elmi məktəb qurmaq imkanı yaradırdı”.

Görkəmli elm xadimi, akademik Həsən Abdullayev istedadlı fizikləri birləşdirən böyük bir məktəb yaratmışdır. Bu məktəbin yetirmələrinin yarımkeçiricilər fızikası sahəsində əldə etdiyi elmi nəticələr dünyanın məşhur alimləri tərəfındən təsdiq edilmişdir. Danılmaz faktdır ki, Azərbaycanın istedadlı fızikləri və mütəxəssisləri bu məktəbin yetirmələri olmuşlar. Hazırda ABŞ, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Belarus, Moldova, Gürcüstan və Orta Asiya respublikalarının nüfuzlu ali məktəblərində, elmi-tədqiqat müəssisələrində müvəffəqiyyətlə çalışan bir çox yüksək ixtisaslı mütəxəssislər gənc vaxtlarında burada elmi hazırlıq məktəbi keçmişlər.

H.Abdullayevin respublikanın ayrı-ayrı şəhərlərində akademiyanın müxtəlif elmi-texniki müəssisələrinin yaranmasında da böyük xidmətləri olmuşdur. O, akademiyanın institutlarında fundamental tədqiqatların genişləndirilməsi, alınan elmi nəticələrin nəzəri cəhətdən yüksək səviyyədə işlənməsi ilə yanaşı, respublikanın ayrı-ayrı təbii sərvətlərinin daha dərindən öyrənilməsi və elmin iqtisadi səmərəsinin artırılmasına yönəldilən kompleks tədqiqatlara da üstünlük verirdi. Alim bütün fəaliyyətini elmi-tədqiqat mərkəzləri ilə, universitetlərlə və müxtəlif ölkələrin müvafiq təşkilatları ilə geniş və hərtərəfli beynəlxalq əməkdaşlıq əsasında qurmuşdur.

Analitik təhlil və düşüncə qabiliyyəti, dərin elmi intuisiya, elmdə yeniliyə və perspektivliyə yönəlmiş güclü maraq Həsən Abdullayevdə idarəçilik qabiliyyəti ilə vəhdət təşkil etmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyev də elmi kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, bu problemlərin həllində həmişə elmi məhsuldarlıq, uzaqgörənlik, idarəetmə qabiliyyəti və digər bu kimi keyfıyyətlərin olmasına üstünlük vermişdir. Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə o, Həsən Abdullayevi respublika elminin ali məbədi olan Azərbaycan Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsinə haqqı olan bir alim kimi irəli çəkmişdi. Akademiya prezidenti kimi işə başlayan Həsən müəllim respublikada elmi tədqiqatların daha geniş miqyasda inkişafı, elmlə xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələri arasında əlaqələrin güclənməsi üçün yeni mərhələnin təməlini qoymuşdur. O, akademiyada fundamental tədqiqatların aparılması imkanlarını xeyli genişləndirməyə xüsusi şərait yaratmaqla bərabər, bilavasitə istehsalın artmasına, onun səmərəsinin yüksəldilməsinə, ayrı-ayrı təbii sərvətlərdən daha faydalı istifadə edilməsinə yönəldilən elmi araşdırmaların aparılmasına da diqqət yetirmişdir. Elə bu məqsədlə Həsən müəllim akademiyada bir sıra xüsusi konstruktor bürolarının və təcrübə zavodlarının yaradılmasının əsas təşəbbüskarı olmuşdur. Akademiyanın prezidenti kimi alimin mühüm xidmətlərindən biri də ondan ibarət idi ki, o, istər fundamental tədqiqatların, istərsə də tətbiqi araşdırmaların aparılmasında respublikanın ali məktəblərinin və sahə institutlarının elmi potensialının birgə istifadə edilməsinə son dərəcə böyük əhəmiyyət verirdi.

Həsən Abdullayev akademiyaya on ildən artıq bir müddət ərzində rəhbərlik etmişdir. Bu dövrlərdə respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində akademiyanın fılialları açılmışdır. Naxçıvan və Şəkidə yaradılan elmi mərkəzlər onun fəaliyyətinin nəticəsidir. Elmlər Akademiyasının nəzdində bir neçə elmi-tədqiqat institutu məhz akademik Həsən Abdullayevin rəhbərliyi dövründə fəaliyyətə başlamışdır. Bu institutların elmi kadrlarla təmin olunması üçün yaradılan şərait də alimin adı ilə bağlıdır.

Elmin ayrı-ayrı sahələri üzrə əməkdaşlığa yüksək önəm verən H.Abdullayev, xüsusilə akademiyanın prezidenti olduğu dövrdə fızika, riyaziyyat, kimya elmlərinin qarşılıqlı əlaqələrinin güclənməsi yolunda böyük işlər görmüşdür. Akademik respublikada neft-kimya sənayesinin inkişafına görə elmin bu sahəsinə xüsusi diqqət ayırmış, onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə elmi nəticələrin tətbiqi və reallaşdırılması üçün Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu nəzdində Təcrübə sənaye zavodu (1972) və Reagentlər üzrə XKTB (1982), habelə Aşqarlar Kimyası İnstitutu nəzdində “Aşqar” XTB (1980) yaradılmışdır.

Akademik H.Abdullayev ötən əsrin 70-80-ci illərində ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında ümummilli strateji vəzifələrin, o cümlədən, elmi quruculuq işlərinin həyata keçirilməsində Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti kimi ən fəal mövqedə duran şəxslərdən biri olmuşdur. Alim öz tükənməz enerjisi, məqsədyönlü fəaliyyəti ilə 70-80-ci illərin gənclərinə örnək idi. O, ixtisasından asılı olmayaraq, gənc alimlərin fəaliyyəti ilə yaxından maraqlanar, onlara əlindən gələn qayğı, maddi və mənəvi yardım göstərilməsini özünə borc hesab edərdi. H.Abdullayev akademiyanın intellektual potensialının inkişaf səviyyəsinin  yüksəldilməsinə nail olmuşdur. Məhz buna görə də qısa müddətdə akademiya işçilərinin, aparıcı elmi-tədqiqat institutlarının gücünü birləşdirməklə tədqiqat işlərinin elmin prioritet istiqamətlərinə yönəldilməsinə, elmi işlərin səviyyəsinin artırılmasına nail ola bilmişdir. Akademiyanın Rəyasət Heyətinin işinin gücləndirilməsi, həqiqi və müxbir üzvlərinin say tərkibinin artırılması, bu tərkibə gənc və perspektivli üzvlərin seçilməsi və yeni elmi kadrların yetişdirilməsinə qayğının artırılması da elmin inkişaf strategiyasının uğurla həyata keçirilməsində mühüm rol oynamışdır.

Akademik H.Abdullayev Azərbaycan elminin ən perspektivli sahələr üzrə inkişaf etdirilməsinin tərəfdarı olmuşdur. O, digər ölkələrin elmi-tədqiqat institutlarının qabaqcıl təcrübəsindən istifadə edilməsində yüksək fəallıq göstərmiş, akademiya sistemində əsaslı islahatların aparılmasının tərəfdarı olmuşdur. Onun bu sahədə bir sıra təşəbbüsləri öz həllini tapmışdır. Şamaxı Astrofızika Rəsədxanasının, Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu və Radiasiya Tədqiqatları bölməsinin, Fəlsəfə və Fiziologiya bölmələrinin müstəqil elmi-tədqiqat müəssisələrinə çevrilməsi, mikrobiologiya və molekulyar biologiya bölmələrinin, bir neçə xüsusi konstruktor bürosunun yaradılması bilavasitə onun rəhbərliyi altında həyata keçirilmişdir. O, respublikamızda akademik elmin hərtərəfli inkişafina çalışmışdır.

Həsən Abdullayevin əzmkar və gərgin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının elmi müəssisələrində xalq təsərrüfatının qarşısında duran məsələlərin həllində, fundamental elmlər əsasında həll edilən həyati praktiki ehtiyacların qarşılanması istiqamətində köklü dönüş baş vermişdir. 1970-ci ildən sonrakı dövr ərzində Azərbaycan SSR EA-nın əməkdaşları tərəfindən alınan müəllif şəhadətnamələrinin sayı dəfələrlə artmış, sənayedə həyata keçirilən işlərin payı kəskin şəkildə çoxalmışdır. Bunun əsas səbəbi isə Azərbaycan SSR EA nəzdində təsərrüfat hesablı xüsusi konstruktor büroları (XKB) və təcrübə zavodları şəbəkəsinin yaradılması olmuşdur.

Akademik Həsən Abdullayev “Bilik” cəmiyyətinin sədri kimi ölkəmizdə elm və elmi biliklərin populyarlaşdırılması və kütləviləşdirilməsinə, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi keçmişimiz, respublikanın sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı ilə bağlı əsərlərin nəşrinə çox önəm verirdi. O, alimləri bu işə xüsusi məsuliyyətlə yanaşmağa çağırır, onların fəal iştirakını təmin etməyə çalışırdı. Azərbaycan EA-nın prezidenti kimi o, ictimai və humanitar elmlər üzrə bölmələr və onların institutları qarşısında geniş oxucu kütləsi üçün elmi-populyar üslubda, özünün təbirincə desək, “cib kitabçası” həcmində Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı, dili, mədəniyyəti üzrə kitabçaların hazırlanması və nəfıs tərtibatda nəşri vəzifəsini qoymuşdu. Bu işdə özü də şəxsi nümunə göstərərək tez-tez maraqlı məruzələrlə çıxış etmişdi. Azərbaycanın  bir çox bölgələrində bilavasitə onun iştirakı ilə “Elm günləri”nin keçirilməsi də ənənə halını almışdı. Həsən Abdullayev elmin təbliği sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə 1971-ci ildə keçmiş SSRİ EA-nın S.İ.Vavilov adına Qızıl medalı ilə təltif olunmuşdu.

Həsən Abdullayevin ictimai-siyasi xadim kimi fəaliyyəti də çoxşaxəli olmuşdur. SSRİ Ali Sovetinin deputatı kimi o, Şəki rayonunun seçiciləri qarşısında tez-tez çıxışlar etmiş, məhz onun təşəbbüsü ilə burada yaradılan Azərbaycan EA-nın elm bazası uğurla inkişaf etmişdir.

Görkəmli Azərbaycan alimi və tanınmış ictimai xadim, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, SSRİ-nin və Rusiya Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, akademik Həsən Abdullayev yüksək insani keyfiyyətlərə malik olan bir alim kimi əməksevərliyi ilə fərqlənən şəxsiyyətlərdən idi. Bu keyfiyyətləri sayəsində o, alim yoldaşları, dost-tanışları arasında böyük hörmət, nüfuz sahibi idi. Fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində yüksək məsuliyyət hissi, tükənməz yaradıcılıq qabiliyyəti ilə fərqlənən istedadlı alimin əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaqdır.

Ülviyyə RZAYEVA,
AMEA Rəyasət Heyəti aparatı İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin populyarlaşdırılması idarəsinin rəis müavini, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

HÜQUQ GUŞƏSİ

HÜQUQ GÜŞESİ

Bölmənin digər xəbərləri

Geriyə İrəli

Kəngərlidə elmi-praktik konfrans olub

14-12-2018-19-10 Xəbərlər

Kəngərlidə elmi-praktik konfrans olub

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Kəngərli rayonunun Çalxanqala kəndində “Ümummilli lider...

Prezident Naxçıvanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçilərini təltif etdi - SƏRƏNCAM

14-12-2018-18-26 Xəbərlər

Prezident Naxçıvanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçilərini təltif etdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev dekabrın 14-də Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar N...

Muxtar respublikada torpaqlardan istifadə və onların mühafizəsinə dair monitorinqlər aparılır

14-12-2018-16-03 Xəbərlər

Muxtar respublikada torpaqlardan istifadə və onların mühafizəsinə dair monitorinqlər aparılır

Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq  Məsələləri üzrə Dövlət Ko...

Tələbələr Araz Elm və İstehsalat Birliyində olublar

14-12-2018-15-48 Xəbərlər

Tələbələr Araz Elm və İstehsalat Birliyində olublar

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr bö...

Məşhur CNN kanalı internet səhifəsində Əlincəqala ilə bağlı məlumat verib

14-12-2018-15-30 Xəbərlər

Məşhur CNN kanalı internet səhifəsində Əlincəqala ilə bağlı məlumat verib

Naxçıvanın tarixi və coğrafi abidələri son illər dünya səviyyəli kütləvi informa...

Elmi praktik konfrans keçirilib

14-12-2018-15-11 Xəbərlər

Elmi praktik konfrans keçirilib

NUHÇIXAN xəbər verir ki, “Naxçıvan” Univeristetində İdarəetmə fakültəsinin təşki...

Ordubadda aqrar sahədə görüləcək işlər müzakirə olunub

14-12-2018-14-49 Xəbərlər

Ordubadda aqrar sahədə görüləcək işlər müzakirə olunub

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətindən N...

Naxçıvanda sabaha olan hava proqnozu

14-12-2018-14-15 Xəbərlər

Naxçıvanda sabaha olan hava proqnozu

Naxçıvan Muxtar Respublikasında dekabrın 15-nə gözlənilən hava proqnozu açıqlanı...

Naxçıvan şəhərindəki Gənclər Mərkəzində gənclərlə maarifləndirici təlim olub

14-12-2018-14-00 Xəbərlər

Naxçıvan şəhərindəki Gənclər Mərkəzində gənclərlə maarifləndirici təlim olub

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Naxçıvan şəhərindəki Gənclər Mərkəzində BMT Uşaq Fondun...

YUNESKO–nun rəsmi saytında Naxçıvan Yallılarından bəhs olunur - VİDEO

14-12-2018-12-00 Xəbərlər

YUNESKO–nun rəsmi saytında Naxçıvan Yallılarından bəhs olunur - VİDEO

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Elm, Təhsil və Mədəniy...

Muxtar respublika iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafı maliyyə tənzimlənməsinin uğurla həyata keçirilməsinin nəticəsidir

14-12-2018-11-19 Xəbərlər

Muxtar respublika iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafı maliyyə tənzimlənməsinin uğurla həyata keçirilməsinin nəticəsidir

İnnovativ, şaxələndirilmiş, səmərəli və dayanıqlı inkişaf modelinə köklənmiş Nax...

Edvard Karvardin: Naxçıvanda gənclərin inkişafı üçün hərtərəfli şərait yaradılıb

14-12-2018-11-04 Xəbərlər

Edvard Karvardin: Naxçıvanda gənclərin inkişafı üçün hərtərəfli şərait yaradılıb

NUHÇIXAN xəbər verir ki, BMT Uşaq Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Edvard Kar...

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

14-12-2018-09-34 Xəbərlər

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

NUHÇIXAN muxtar respublikamızın ictimai-mədəni, sosial-iqtisadi yeniliklərini tə...

Ağbulaq-kənd turizmi üçün əlverişli istirahət bölgəsi - VİDEO

13-12-2018-20-50 Xəbərlər

Ağbulaq-kənd turizmi üçün əlverişli istirahət bölgəsi - VİDEO

Naxçıvan kəndləri təmiz havası, saf suyu və ekoloji təmiz məhsulları, əlverişli ...

Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında tədbir olub

13-12-2018-18-10 Xəbərlər

Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında tədbir olub

NUHÇIXAN xəbər verir ki, “Gənc nəslin təlim-tərbiyəsində muzeylərin rolu” mövzus...

Maarifləndirici tədbir keçirilib

13-12-2018-16-54 Xəbərlər

Maarifləndirici tədbir keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat xidmətindən ...

Naxçıvanda feldşerlər üçün kurslara start verilib

13-12-2018-15-47 Xəbərlər

Naxçıvanda feldşerlər üçün kurslara start verilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən NUHÇIXAN-a...

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda təlim keçirilib

13-12-2018-15-28 Xəbərlər

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda təlim keçirilib

NUHÇIXAN xəbər verir ki, “Məndə proqramçı olmaq istəyirəm” proqramlaşdırma təlim...

Təcili tibbi yardım işçilərinin peşəkarlığı artırılır

13-12-2018-14-23 Xəbərlər

Təcili tibbi yardım işçilərinin peşəkarlığı artırılır

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Naxçıvan Tibb Kollecində təcili tibbi yardım sahəsində ...

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

13-12-2018-09-16 Xəbərlər

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

NUHÇIXAN muxtar respublikamızın ictimai-mədəni, sosial-iqtisadi yeniliklərini tə...

Ümummilli lider muxtar respublikanın rayonlarında da anılıb - FOTOLAR

12-12-2018-20-16 Xəbərlər

Ümummilli lider muxtar respublikanın rayonlarında da anılıb  - FOTOLAR

NUHÇIXAN xəbər verir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü Naxçıvan Muxt...

Ali Məclisin Sədri ümumilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib - VİDEO

12-12-2018-17-15 Xəbərlər

Ali Məclisin Sədri ümumilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib - VİDEO

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, ...

Naxçıvanda tibbi xidmətlərə 20 faiz bayram güzəşti ediləcək

12-12-2018-16-30 Xəbərlər

Naxçıvanda tibbi xidmətlərə 20 faiz bayram güzəşti ediləcək

Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən NUHÇIXAN-a...

Naxçıvanda sabaha olan hava proqnozu

12-12-2018-15-20 Xəbərlər

Naxçıvanda sabaha olan hava proqnozu

Naxçıvan Muxtar Respublikasında dekabrın 13-nə gözlənilən hava proqnozu açıqlanı...

Naxçıvanda ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

12-12-2018-14-00 Rəsmi

Naxçıvanda ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

Dekabrın 12-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov ü...

Naxçıvan Muxtar Respublikası yenidən investisiya reytinqinin lideri olub

12-12-2018-12-52 Xəbərlər

Naxçıvan Muxtar Respublikası yenidən investisiya reytinqinin lideri olub

Caspian European Clubun mətbuat xidmətindən NUHÇIXAN-a verilən məlumata görə, Na...

Babək rayonunda müşavirə olub

11-12-2018-20-47 Xəbərlər

Babək rayonunda müşavirə olub

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Babək Rayon İcra Hakimiyyətində qəsəbə və kəndlərdə tor...

Şərur rayonunda tingçilik sahələri genişləndirilir

11-12-2018-20-12 Xəbərlər

Şərur rayonunda tingçilik sahələri genişləndirilir

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətl...

O yaşayır, yaşayacaq…

11-12-2018-18-17 Xəbərlər

 O yaşayır, yaşayacaq…

Böyük şəxsiyyətlər uca zirvəli dağlar kimidirlər. Onlardan məsafə baxımından uza...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin yeni saytının təqdimatı olub

11-12-2018-15-53 Xəbərlər

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin yeni saytının təqdimatı olub

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Naxçıvan Musiqi Kollecində Naxçıvan Muxtar Respublikası...